Scan-Plast Latvia LSEZ, Ltd "Svari 3", Grobinas p., Grobinas n., LV-3430